( کلیک کنید )

فرم درخواست ، پیشنهاد ، انتقاد و دیدگاه ها

اخبار و اطلاعیه های انتخاباتی :

ما باید بدانیم ، دنیا چقدر آمادگی حل مشکلات ما را دارد ؟
چرا آنها قدم اول را برنمیدارند ؟
گامهایی که تاکنون ما برداشته ایم دهان خیلی ها را میگفتند ما اهل نشست و منطق نیستیم ، بسته است .
ما قبلا اثبات کرده ایم ولی شدت این اثبات بیشتر است . ما اثبات کردیم که تفکر فرامنطقی داریم .